Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI P.Z.S. Group, s.r.o.

PRO PRODEJ ZBOŽÍ A MATERIÁLŮ PLATNÉ OD 1.2.2016

Článek I. Úvodní ustanovení

1.1.             Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží a materiálů („OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, která jim plynou z kupních smluv („smlouva“) uzavřených mezi společností P.Z.S. Group, s.r.o., se sídlem: Frýdecká 687/406, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 26834618, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 40122 („prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou („kupující“).

1.2.             Prodávající uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je prodej zboží a materiálů („zboží“) vždy za použití OP, není-li mezi stranami výslovně ujednáno jinak.

1.3.             OP tvoří neoddělitelnou součást smlouvy, a to bez ohledu na to, zdali smlouva na OP odkazuje či nikoli, není-li mezi stranami výslovně ujednáno jinak.

1.4.             Ujednání ve smlouvě mají přednost před OP.

1.5.             Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že jsou mu OP známy a že se podrobně seznámil s jejich obsahem. Uzavřením smlouvy kupující také bere na vědomí, že jsou OP k dispozici také na webových stránkách prodávajícího (http://www.pzsgroup.cz/).

Článek II. Uzavření smlouvy

2.1.             Kdy je smlouva uzavřena určují především příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“).

2.2.             Bude-li smlouva uzavřena ústně (telefonicky), je prodávající oprávněn potvrdit její obsah (včetně skutečnosti, že se smlouva řídí mj. OP) následně (do 7 dnů od uzavření smlouvy) také písemně, přičemž výlučně pro účely tohoto ustanovení se za písemné právní jednání považuje také projev vůle učiněný e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Článek III. Platební podmínky a fakturace

3.1.             Lhůta splatnosti kupní ceny a případného přepravného činí 14 dnů ode dne vystavení faktury.

3.2.             Kupní cena a případné přepravné se považují za uhrazené připsáním fakturované částky na účet prodávajícího.

3.3.             Pokud je kupní cena na základě faktury uhrazena v hotovosti, stává se dokladem o zaplacení potvrzení vydané prodávajícím.

3.4.             Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s vystavováním daňových dokladů v elektronické podobě.

3.5.             Je-li kupní cena dohodnuta v cizí měně, řídí se přepočet na Kč pro fakturaci kursem ČNB, a.s. – devizy prodej platný v den uskutečnění plnění prodávajícího.

Článek IV. Změna ceny

4.1.             V případě, že prodávající nemá zboží na skladě a objednává jej pro kupujícího u svého dodavatele a tento jej dodá za vyšší nežli prodávajícím předpokládanou cenu, souhlasí kupující s tím, aby prodávající cenu kupujícímu přiměřeně zvýšil (přičemž toto přiměřené zvýšení kupní ceny bude pro kupujícího závazné).

4.2.             V případě, že jednostranné zvýšení přesáhne 10 % z původně sjednané ceny, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek V. Výhrada vlastnického práva

5.1.             Kupující se stane vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

Článek VI. Dodací lhůty

6.1.             Prodávající dodá kupujícímu zboží v dohodnuté lhůtě.

6.2.             Požaduje-li kupující zboží, které nemá prodávající na skladě, dodá mu jej prodávající ve lhůtě, které bude činit zpravidla 10 pracovních dnů ode dne doručení objednávky kupujícího (uzavřením smlouvy za těchto podmínek bere kupující na vědomí, že dodání zboží může přesáhnout i zde uváděnou lhůtu).

6.3.             Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě nastoupení tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky včetně předpisů a nařízení vydaných po uzavření smlouvy, překážky znemožňující dopravu apod.), jakož ani v případě, že dodavatel z objektivních příčin není schopen dodat zboží prodávajícímu.

6.4.             Po pominutí překážky vyšší moci dodá prodávající kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě 7 pracovních dnů.

6.5.             V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn dle své volby požadovat vůči kupujícímu úhradu v hotovosti, pozastavit již započaté dodávky zboží až do řádného zaplacení celé dlužné částky a/nebo zastavit nově požadované dodávky, přičemž kupující je zcela srozuměn se skutečností, že tyto nástroje slouží pro zajištění řádného splnění pohledávek prodávajícího a že tudíž tento postup nezakládá na straně prodávajícího jakékoli prodlení, resp. na straně kupujícího žádný nárok na náhradu škody či jiné újmy a/nebo právo na zaplacení smluvní pokuty či právo na uplatnění jiné smluvní sankce.

Článek VII. Doprava zboží

7.1.             Bude-li kupující požadovat dopravu zboží do místa odlišného od prodejny prodávajícího, nese kupující veškeré náklady s dopravou spojené.

7.2.             Jsou-li náklady na dopravu účtovány na samostatné faktuře, je kupující povinen zaplatit tyto náklady do 5 dnů od vystavení faktury.

Článek VIII. Používání zboží

8.1.             Kupující je povinen si u prodávajícího vyžádat návod k použití zboží a tento důsledně dodržovat.

8.2.             Není-li ke zboží přiložen písemný návod k použití, je kupující povinen vyžádat si od prodávajícího poskytnutí informací o správném způsobu používání zboží.

8.3.             V případě jakýchkoliv pochybností o správném použití zboží je kupující povinen dotázat se prodávajícího na správný způsob používání zboží.

8.4.             Dojde-li k poškození zboží z důvodu jeho nesprávného používání, není kupující z tohoto důvodu oprávněn uplatňovat vůči prodávajícímu jakékoli právo z vadného plnění (za těchto podmínek kupujícímu takové právo nepřísluší).

Článek IX. Reklamace

9.1.             Zboží má vady, neodpovídá-li smlouvě.

9.2.             Reklamaci je možno uplatnit pouze písemně v sídle prodávajícího.

9.3.             Při reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží, číslo příslušné faktury, druh zboží, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a volbu práva z vadného plnění. Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace.

9.4.             Práva kupujícího z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

9.5.             Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží. V případě převzetí zboží od dopravce musí být vady zapsány v dodacím listu a potvrzeny dopravcem.

9.6.             Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po převzetí zboží.

9.7.             Zjistí-li kupující jakékoliv vady, je povinen zboží zajistit tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování.

9.8.             Případným výskytem vad není nijak dotčena povinnost kupujícího uhradit kupní cenu.

Článek X. Nezávaznost propagačních materiálů

10.1.           Údaje uvedené v propagačních a informačních materiálech, cenících, prospektech a/nebo nabídkách týkající se např. hmotnosti, výkonnosti, vybavení, cen a/nebo dodacích lhůt jsou pouze orientační a závaznými se stávají až po potvrzení ve smlouvě. Zde uvedené materiály se rovněž nepovažují za nabídku k uzavření smlouvy dle občanského zákoníku.

Článek XI. Údaje kupujícího

11.1.           Uzavřením smlouvy kupující souhlasí, aby prodávající bez časového omezení pro interní účely zpracovával, shromažďoval a/nebo uchovával údaje, které od kupujícího získal při jejich obchodním styku, a to i pokud tyto údaje spadají pod zvláštní ochranu (např. dle zákona o ochraně osobních údajů).

Článek XII. Obaly a jejich likvidace

12.1.           Ke zboží, které vyžaduje plnění do obalů, dodává prodávající kupujícímu vhodný obal jako součást dodávky za dohodnutých cenových podmínek. Ve výjimečných případech může být zboží dodáno v obalech kupujícího, kupující pak však zcela odpovídá za kvalitu zboží naplněného do tohoto obalu.

12.2.           Kupující prohlašuje, že se seznámil s povinnostmi, které mu dle příslušných právních předpisů (zejména pak dle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vznikají při nakládání s obaly kupovaného zboží a zavazuje se zajistit na vlastní náklady splnění veškerých těchto povinností prodávajícího samostatně, když na úhradu těchto nákladů mu byla prodávajícím poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny zboží. Veškeré ceny uváděné prodávajícím jsou cenami po odečtení poskytnuté slevy. Zejména se kupující zavazuje obaly zneškodnit popř. recyklovat.

Článek XIII. Ostatní ujednání

13.1.           Prodávající je vůči kupujícímu oprávněn jednostranně započíst také své nesplatné pohledávky, nebude-li kupující schopen plnit své peněžité závazky. Prodávající je vůči kupujícímu dále oprávněn jednostranně započíst též své neurčité či nejisté pohledávky (např. pohledávky na náhradu škody či jiné újmy, pohledávky na vrácení bezdůvodného obohacení, pohledávky na zaplacení smluvní pokuty).

13.2.           Pohledávky ze smlouvy a/nebo OP není kupující oprávněn postoupit či zastavit ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

13.3.           Kupující není oprávněn využít vůči zboží prodávajícího zadržovací právo, a to ani za účelem zajištění splatného dluhu prodávajícího.

13.4.           Veškerá práva kupujícího vůči prodávajícímu se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

13.5.           Budou-li OP pořízeny ve více jazykových verzí, je vždy rozhodné jejich české znění.

Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1.           Při prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky (vč. DPH), a to za každý i jen započatý den prodlení.

14.2.           Neodebere-li kupující objednané zboží do 30 dnů od výzvy k odběru, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 % kupní ceny (vč. DPH).

14.3.           Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že považuje výše uvedené pokuty za plně přiměřené.

14.4.           Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy kupujícímu.

14.5.           Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody či jiné újmy. Zaplacením smluvní pokuty se kupující zároveň nijak nezprošťuje své povinnosti splnit smluvní pokutou utvrzený závazek.

14.6.           Sjednání jakékoli jiné než výše uvedené smluvní pokuty vyžaduje písemnou formu, za kterou se nepovažuje e-mail bez zaručeného elektronického podpisu.

Článek XV. Rozhodčí doložka

15.1.           Veškeré spory ze smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení „ad hoc“ jediným rozhodcem, a to JUDr. Davidem Sehnálkem, Ph.D., ev. č. ČAK 12490, se sídlem Jakubská 121/1, Brno – město, 602 00 Brno. Místem konání rozhodčího řízení je Brno. Řízení se bude konat v češtině, jen na základě písemných podkladů a bez ústního jednání. Rozhodce bude v řízení v otázkách v této doložce neupravených postupovat přiměřeně podle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Pro případ, že by výše uvedený rozhodce nemohl činnost rozhodce vykonávat, budou spory rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem, a to doc. JUDr. Martinem Janků CSc. Žalující strana zaplatí rozhodci poplatky za rozhodčí řízení ve výši 2 % z hodnoty nároku uplatněného žalobou, minimálně však ve výši 1.000,- Kč a maximálně ve výši 500.000,- Kč, a to k rukám rozhodce do 15 dnů ode dne podání žaloby.

Článek XVI. Ukončení smlouvy

16.1.           Nezaplatí-li kupující kupní cenu do 10 dnů od uplynutí lhůty (či termínu) splatnosti nebo neodebere-li zboží do 30 dnů od výzvy k odběru, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu. Tímto není nijak dotčeno právo prodávajícího odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

17.1.           Tyto OP, jakož i veškeré právní vztahy jimi upravené, resp. veškeré právní vztahy s nimi jinak související, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Ujednání tohoto odstavce se považuje za volbu práva v případě smluvního vztahu s tzv. mezinárodním prvkem.

17.2.           Případná neplatnost, neúčinnost či zdánlivost některého ustanovení OP nezakládá neplatnost, neúčinnost či zdánlivost celých OP (ve všech těchto případech bude postupováno dle ustanovení § 576 občanského zákoníku). Totéž platí pro smlouvy uzavřené dle OP.

17.3.           Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený příslušné smluvní straně, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany ve veřejném rejstříku nebo na adresu, která byla pro tyto účely odesílající smluvní straně prokazatelně sdělena. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučená zásilka byla doručena třetí den po dni odeslání zásilky.

Powered by themekiller.com